All Content
Back to top
Loading...

Block copolymer nanoparticles remove biofilms of drug-resistant Gram-positive bacteria by nanoscale bacterial debridement

Block copolymer nanoparticles remove biofilms of drug-resistant Gram-positive bacteria by nanoscale bacterial debridement

Author(s): Li, Jianghua,Zhang, Kaixi,Ruan, Lin,Chin, Seow Fong,Wickramasinghe, Nirmani,Liu, Hanbin,Ravikumar, Vikashini,Ren, Jinghua,Duan, Hongwei,Yang, Liang and Chan-Park, Mary B.
Reference: Nano Letters (2018), 18: 4180-4187
Research Cluster(s): Biofilm Biology Cluster