All Content
Back to top
Loading...

Improving the molecular ion signal intensity for in situ liquid SIMS analysis

Improving the molecular ion signal intensity for in situ liquid SIMS analysis

Author(s): Zhou, Yufan,Yao, Juan,Ding, Yuanzhao,Yu, Jiachao,Hua, Xin,Evans, James E.,Yu, Xiaofei ,Lao, David B.,Heldebrant, David .J.,Nune, Satish K.,Cao, Bin,Bowden, Mark E.,Yu, Xiao-Ying,Wang, Xue-Lin and Zhu, Zihua
Reference: Journal of the American Society for Mass Spectrometry (2016), 27: 2006-2013
Research Cluster(s): Environmental Engineering Cluster