All Content
Back to top
Loading...

PslG, a self-produced glycosyl hydrolase, triggers biofilm disassembly by disrupting exopolysaccharide matrix

PslG, a self-produced glycosyl hydrolase, triggers biofilm disassembly by disrupting exopolysaccharide matrix

Author(s): Yu, Shan,Su, Tiantian,Wu, Huijun,Liu, Shiheng,Wang, Di,Zhao, Tianhu,Jin, Zengjun,Du, Wenbin,Zhu, Mei-Jun,Chua, Song Lin,Yang, Liang,Zhu, Deyu,Gu, Lichuan and Ma, Luyan Z.
Reference: Cell Research (2015), 25: 1352-1367
Research Cluster(s): Biofilm Biology Cluster