All Content
Back to top
Loading...

The rapid in vivo evolution of Pseudomonas aeruginosa in ventilator-associated pneumonia patients leads to attenuated virulence

The rapid in vivo evolution of Pseudomonas aeruginosa in ventilator-associated pneumonia patients leads to attenuated virulence

Author(s): Wang, Ke,Chen, Yi-qiang,Salido, May M.,Kohli, Gurjeet S.,Kong, Jin-liang,Liang, Hong-jie,Yao, Zi-ting,Xie, Yan-tong,Wu, Hua-yu,Cai, Shuang-qi,Drautz-Moses, Daniela I.,Darling, Aaron E.,Schuster, Stephan C.,Yang, Liang and Ding, Yichen
Reference: Open Biology (2017), 7: 170029
Theme(s):