All Content
Back to top
Loading...

A novel two-component system modulates quorum sensing and pathogenicity in Burkholderia cenocepacia

A novel two-component system modulates quorum sensing and pathogenicity in Burkholderia cenocepacia

Author(s): Cui, Chaoyu,Yang, Chunxi,Song, Shihao,Fu, Shuna,Sun, Xiuyun,Yang, Liang,He, Fei,Zhang, Lian-Hui,Zhang, Yongliang and Deng, Yinyue
Reference: Molecular Microbiology (2018), 108: 32-44
Research Cluster(s): Biofilm Biology Cluster