All Content
Back to top
Loading...

Pseudomonas aeruginosa oligoribonuclease contributes to tolerance to ciprofloxacin by regulating pyocin biosynthesis

Pseudomonas aeruginosa oligoribonuclease contributes to tolerance to ciprofloxacin by regulating pyocin biosynthesis

Author(s): Chen, Fei,Chen, Gukui,Liu, Yiwei,Jin, Yongxin,Cheng, Zhihui,Liu, Yang,Yang, Liang,Jin, Shouguang and Wu, Weihui
Reference: Antimicrobial Agents and Chemotherapy (2017), 61: e02256-16
Research Cluster(s): Biofilm Biology Cluster